Ontwerpend onderzoek

Public Space & Urban Ecology
Home

Contact
Bureau Visie
CV
Informatie

Landwerk Walcheren
Strategische plattelandsontwikkeling in de praktijk

‘Landwerk Walcheren’ is een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Kunstpark Zeeland (KPZ) en Paul de Graaf Ontwerp en Onderzoek. In het onderzoek wordt een strategische benadering van gebiedsontwikkeling van het landschap gekoppeld aan de lokale bottom-up expertise van KPZ. KPZ is een Walcherse bottum-up gebiedsonstwikkelaar die lokale landschappelijke en architectonische interventies initieert en uitvoert. Het onderzoek is erop gericht om nieuwe gebiedsontwikkelingen in gang te zetten in Walcheren en zo te komen tot innovatieve modellen voor een rijker en zelfredzamer landschap.

Momenteel is op Walcheren, zoals de meeste rurale gebieden, veelal sprake van mono-functionele landschappen. Landbouwgebieden, natuurgebieden en recreatiegebieden liggen naast elkaar en het gebruik is eenzijdig. In het project onderzoeken we mogelijkheden van innovatieve landschapsmodellen waarbij combinaties van verschillende gebruiksfuncties, verdienmodellen en belevingswaarden elkaar versterken en leiden tot rijkere en diverse landschappen.
Het onderzoek gaat uit van de eco-systeem benadering van het landschap. Deze methode onderzoekt de verschijningsvorm van het landschap als resultante van de wisselwerking tussen de context, de bewerking en de verschillende actoren die het landschap gebruiken. In het onderzoek worden landschappen uit het verleden en heden geanalyseert op hun samenhangende systeem en haar fysieke elementen en verschijningsvorm. Vanuit de eco-systeem analyse van landschappen uit het heden en verleden ontwikkelen we kansrijke scenario’s met verdienmodellen die we projecteren op lokale proeftuinen (betekenisvolle scharnierpunten in het landschap). We ontwerpen fysieke interventies die een organische transformatie van het landschap in gang zullen zetten. De fysieke interventies kunnen landschappelijk en architectonisch van aard zijn.

Vanuit de Brugwerkplaats van KPZ (een werkgelegenheidsproject) worden de interventies uitgevoerd i.s.m. met lokale partijen als recreatie-ondernemers, boeren en natuurbeheerders. De bestaande mono-culturele landschappen kunnen zo door de gebruikers van het landschap getransformeerd worden tot diverse en mooie landschappen. Wij verwachten dat de combinatie van een strategische theoretische benadering van het landschap gekoppeld aan met bottum-up fysieke interventies kan leiden tot een vernieuwende kansrijke gebiedsontwikkelingsmethode voor rurale buitengebieden. Gecombineert met de zeer actuele vraagstukken als krimp, ecologie en het wegvallen van de sturing en financiering door de overheid in landschapsontwikkeling en behoud kan het onderzoek kunnen rekenen op veel belangstelling. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een financiƫle bijdrage van het Stimuleringsfonds voor architectuur.

http://www.kunstparkzeeland.nl/
http://www.pauldegraaf.eu/
http://www.architectuurfonds.nl/nl/projecten/1320/landwerk_walcheren__strategische_plattelandsontwikkeling_in_de_praktijk/